Dnešná spoločnosť nie je ani napriek veľkohubým vyhlasovaniam politikov spoločnosťou sociálnou, je len variantom otrokárskej spoločnosti s novšími vedomosťami o riadení spoločnosti a s novými technologickými hračkami, ktoré sú k dispozícii riadiacej "elite" a čiastočne masám.

V prípade vedomostí o spoločnosti, o spôsoboch, princípoch, metódach riadenia, ovládania más i jednotlivcov vedomosti nie sú nové. Sú len pred masami dlhodobo utajované, hoci čo-to v rámci teórií riadenia (manažmentu) je v malých dávkach sprístupňované aj vybratým jednotlivcom.

Nič nie je nové, všetko tu už bolo.

Pri posudzovaní podstaty tej-ktorej spoločnosti musíme pochopit, prípadne vôbec pripustiť, že v každej krajine existujú dve kasty: vyššia a nižšia.  Za vyššiu sama seba považuje vládnuca kasta (vládnuca elita, insidri), my ostatní sme menejcenní outsidri. Oni si po celé generácie žijú pohodlný, bezstarostný život v existenčnej a bezpečnostnej istote. My ostatní dostávame ilúziu slobody a prežívanie v premanentnej ekonomickej a existenčnej neistote.

ONI bez ohľadu na svoje vedomostné a mravné kvality zastávajú mocenské posty v štáte, z ktorých drzo pre seba ťažia bohatstvo. Jediná, rozhodujúca kvalifikácia na zastávanie finančne či mocensky významnej pozície je príslušnosť k vyššej kaste, k "elite". My sa nedostávame ani k moci, následne ani k spravodlivosti (vymožiteľnosť práva = ilúzia), ani k možnostiam sebarealizácie.

Vyššia kasta, vládnuca elita

Privilegovaní príslušníci "elity", ľudia, ktorí tvoria väčšinu riadiacej zložky krajiny, nielen že nie sú profesionáli, sú to navyše mravne narušení ľudia orientovaní na zneužívanie funkcie, do ktorej sa dostali a branie úplatkov. Títo vedia iba rozkrádať rozpočty, ktoré im boli zverené. Nič iné robiť nie sú schopní! Vykrádať, rozkrádať, ničiť krajinu a jej obyvateľov. Hádam nepotrebujeme toto konštatovanie dokazovať - denne evidujeme všadeprítomný spoločenský neporiadok. Všeobecný rozvrat funkčnosti spoločnosti, to je ukazovateľ do neba volajúcej neprofesionality riadiacej zložky našej spoločnosti.

Ak niekto bude chcieť v našej spoločnosti zaviesť poriadok, bude to pre nich katastrofa. Preto ničia každého, kto sa angažuje v tomto smere a so svojimi myšlienkami sa obracia na verejnosť.

Feudalizmus a práva šľachty

Príslušníci "RODINY" využívajú feudálne privilégiá (typickým je právo generálneho prokurátora zastaviť trestné konanie - a nič nemusí zdôvodňovať) a pre seba zabezpečujú beztrestnosť za porušovanie zákonov, za poškodzovanie oprávnených záujmov a práv iných, zasahovanie do súkromia osôb, ktoré z rôznych dôvodov potrebujú ničiť, poškodzovať, zničiť.

Úroveň spôsobilosti "elity" riadiť spoločnosť je katastrofálna. Jediné, v čom vynikajú, je podvod, krádeže a krytie si chrbta navzájom v mafiánskom štýle. Nielen za socialistickej totality pre funkcionárov strany a ich rodiny Trestný zákon neplatil (zaujímavý článok). Tento stav platí aj dnes. Zaujímavosťou je, že beztrestnosť sa naďalej týka dokonca tých istých ľudí - bývalej komunistickej nomenklatúry a ich rozvetvených rodín. Zo "sociálne orientovaných, sociálne údajne cítiacich komunistov sa po semišovom prevrate `89 stali obyčajní, nefalšovaní mafiáni a otrokári. Odvtedy sa z ústredných štátnych funkcií rozliezli do všetkých politických strán, sú v mimovládkach, v štátnej správe, v polícii, prokuratúre a na súdoch. Armáda pre nich nie je zaujímavá a predstavovala pre nich hrozbu, preto ju zrušili. Ponechali si však možnosť vykrádať výdavky na "obranu" v rámci civilného riadenia rezortu obrany.

Skôr či neskôr budeme musieť pripustiť, že našu krajinu ovláda organizovaný zločin.

Sú tu okolnosti, na ktoré je potrebné pozerať, ak máme pochopiť, čo sa deje.